Korištenje podataka | Katastar.ba


Zaboravljena lozinka

Korištenje podataka premjera i katastra nekretnina se vrši u skladu sa sljedećim pravnim propisima:

Radi dobijanja geodetske dokumentacije, podnosi se pismeni zahtjev organu uprave nadležnom za premjer, katastar i evidenciju prava na nekretninama. U zahtjevu se navodi koji se podaci traže i u koje svrhe. Urnek zahtjeva možete preuzeti na sljedećem linku:

Geodetska dokumentacija može se koristi samo za namjene za koje je izdata. Organ uprave nadležan za premjer, katastar i evidenciju prava na nekretninama vodi evidenciju o davanju na korištenje geodetske dokumentacije. Evidencija sadrži podatke kome su, kada i koji podaci dati.

Ministarstva, upravne organizacije kao samostalne upravne organizacije, upravne organizacije u sastavu ministarstva, kao i druge institucije osnovane posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova uprave prilikom preuzimanja geodetske dokumentacije pismeno se obavezuju da će je koristiti na način utvrđen Uredbom o načinu čuvanja i korištenja podataka premjera i katastra zemljišta.

Za korištenje podataka premjera, katastra nekretnina i katastra zemljišta (planovi, karte, kopije planova i karata, izvodi iz elaborata premjera i katastarskog operata, izvodi iz magnetnih traka i dr.) plaća se naknada. Naknadu naplaćuje Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, odnosno općinski organ uprave nadležan za poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.

Ukoliko organi ne raspolažu gotovim kopijama odnosno izvodima iz podataka premjera, katastra nekretnina i katastra zemljišta, naplaćuju i naknadu za rad i materijal za izradu nove kopije, izvoda ili drugog podatka.

Naknada za korištenje podataka i naknada za usluge plaćaju se po Tarifi naknada za korištenje podataka i Tarifi naknada za vršenje usluga.

Sredstva od naknada za korištenje podataka i vršenje usluga mogu se koristiti samo za vršenje premjera, izradu karte, uspostavljanje katastra nekretnina, pokriće troškova usluge, nabavku geodetske opreme i održavanje premjera katastra nekretnina i katastra zemljišta.