Registar | Katastar.ba


Zaboravljena lozinka

Registar cijena nekretnina


Web preglednik

Na ovoj stranici možete pronaći izvještaje o stanju na tržištu nekretnina, kao i druge izvještaje od interesa.

Trenutno je dostupan izvještaj o početku unosa podataka u Registar cijena nekretnina za svaku jedinicu lokalne samouprave. Odabirom općine/grada iz padajuće liste, prikazat će se datum početka prikupljanja podataka u Registar cijena nekretnina za odabranu općinu/grad.


Preliminarni izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2023. godinu

7.3.2024 11:35

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) u saradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH (PU FBiH) i jedinicama lokalne samouprave (JLS) izrađen je Preliminarni izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2023. godinu.

Registar cijena nekretnina, kako FGU, tako i PU FBiH i JLS u službi pružanja odgovarajućih informacija učesnicima na tržištu nekretnina. Sistem je u vrijeme pisanja ovog Izvještaja u upotrebi u 74 jedinice lokalne samouprave od ukupno 79 i u 73 poreznih ispostava od ukupno 73 u Federaciji BiH.

Analiza je vršena na osnovu registrovanih ugovora za 2023. godinu, a detaljnije analize tržišnih aktivnosti prema vrstama nekretnina ovise o unosu podataka tokom cijele 2023. godine, te obima tržišta za pojedine vrste nekretnina.

Ukupan broj kupoprodajnih ugovora registrovan u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine (stanje na dan 15.02.2024. godine) na području Federacije BiH iznosi 23.148, dok ostvarena vrijednost iz kupoprodajnih ugovora iznosi 1.683.733.195,00 KM. Od tog broja, 22.332 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 1.568.218.303,00 KM se odnosi na sekundarno tržište, dok se 816 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 115.514.892,00 KM odnosi na prve prodaje.

Analizom prometovanih nekretnina sa gledišta zastupljenosti po strukturi spola, od ukupnog broja kupoprodajnih ugovora, kao kupci su učestvovali muškarci sa 71% i žene sa 29%. U usporedbi sa 2022. godinom žene su za 1% više, a muškarci za 1% manje učestvovali prilikom kupoprodaje u 2023. godini.

U svrhu informisanja javnosti o stanju tržišta nekretnina u FBiH, FGU je izvršio stručnu obradu podataka zaključno sa danom 15.02.2024. godine, a odnosi se na kupoprodajne ugovore i to za dominante kategorije tržišta po vrijednosti ugovora: stanovi, garaže i poslovne prostore.

U skladu sa raspoloživim podacima prosječna cijena stana na sekundarnom tržištu (stara gradnja) u Federaciji BiH iznosi 2.255 KM/m2. Najveći obim prometa stanova u 2023. godini registriran je u Novom Sarajevu, Novom Gradu Sarajevo, Tuzli, Centru Sarajevo, Mostaru i Zenici. U skladu sa raspoloživim podacima za 2023. godinu u Federaciji BiH prosječna cijena stana veća je za 14,9% u odnosu na 2022. godinu.

Najviše prometovane cijene stanova u Federaciji BiH su na području općine Centar Sarajevo, sa prosječnom cijenom od 3.500,00 KM/m2. Najviša ostvarena cijena stana u Federaciji BiH prometovanog u 2023. godini je na području općine Stari Grad Sarajevo i njegova ukupna cijena iznosila je 914.600,00 KM, a korisna površina tog stana je 170 m2.

Najviša ostvarena cijena kuće u Federaciji BiH prometovana u 2023. godini je na području općine Centar Sarajevo i njena ukupna cijena iznosila je 1.750.000,00 KM sa korisnom površinom 333 m2 i ukupnom površinom parcele 2.030 m2.

Najviša ostvarena cijena garaže u Federaciji BiH prometovana u 2023. godini je na području općine Centar Sarajevo i njena ukupna cijena iznosila je 62.000,00 KM, a korisna površina te garaže je 13,85 m2.

Najviša ostvarena cijena poslovnog prostora u Federaciji BiH prometovan u 2023. godini je kancelarija, prometovana na području Grada Tuzle i njena ukupna cijena iznosila je 2.725.000,00 KM, a korisna površina je 2.720 m2.

Najviša ostvarena cijena lokala u Federaciji BiH prometovan u 2023. godini je na području Grada Zenice i njegova ukupna cijena iznosila je 1.700.000,00 KM, a korisna površina je 592 m2.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zajedno sa Poreznom upravom FBiH i jedinicama lokalne samouprave će i dalje doprinositi transparentnosti tržišta nekretnina kroz javnu objavu podataka i izvještaja.

Kompletan Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2023. godinu može se pogledati pod rubrikom “Izvještaji”.


Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2022. godinu

10.10.2023 11:35

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) u saradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH (PU FBiH) i jedinicama lokalne samouprave (JLS) izrađen je Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2022. godinu.

Registar cijena nekretnina, kako FGU, tako i PU FBiH i JLS u službi je pružanja odgovarajućih informacija učesnicima na tržištu nekretnina. Sistem je u vrijeme pisanja ovog Izvještaja u upotrebi u 74 jedinice lokalne samouprave od ukupno 79 i u 73 poreznih ispostava od ukupno 73 u Federaciji BiH.

Analiza je vršena na osnovu registrovanih ugovora za 2022. godinu, a detaljnije analize tržišnih aktivnosti prema vrstama nekretnina ovise o unosu podataka tokom cijele 2022. godine, te obima tržišta za pojedine vrste nekretnina.

Ukupan broj kupoprodajnih ugovora registrovan u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine na području Federacije BiH iznosi 24 156, dok ostvarena vrijednost iz kupoprodajnih ugovora iznosi 1.905.725.397 KM. Od tog broja, 23 295 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 1.829.191.879 KM se odnosi na sekundarno tržište, dok se 861 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 76.533.518 KM odnosi na prve prodaje.

Ukupan broj nekretnina koje se nalaze u kupoprodajnim ugovorima registrovanim u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine i evidentiranih od strane komisija JLS za procjenu vrijednosti nekretnina je 39 529.

Na osnovu podataka iz ugovora tri su dominantne kategorije nekretnina: građevinsko zemljište, stanovi i poljoprivredno zemljište. Po vrijednosti ugovora prevladavaju tržišta stanova, građevinskog zemljišta i poslovnih nekretina.

U skladu sa raspoloživim podacima prosječna cijena stana na sekundarnom tržištu (stara gradnja) u Federaciji BiH iznosi 2.015 KM/m 2 . Najveći obim prometa stanova u 2022. godini registriran je u Novom Gradu Sarajevo, Novom Sarajevu, Centru Sarajevo, Mostaru, Ilidži, Tuzli i Zenici. U skladu sa raspoloživim podacima za 2022. godinu u Federaciji BiH prosječna cijena stana veća je za 14% u odnosu na 2021. godinu.

Najviše prometovane cijene stanova u Federaciji BiH su na području općina Centar Sarajevo i Stari Grad Sarajevo, sa prosječnom cijenom od 2.990 KM/m 2 . Najviša ostvarena cijena stana u Federaciji BiH prometovanog u 2022. godini je na području općine Novi Grad Sarajevo i njegova ukupna cijena iznosila je 938.800 KM, a korisna površina tog stana je 193 m 2 .

Što se tiče prometovanih kuća dobivene su sljedeće prosječne vrijednosti: prosječna korisna površina objekta iznosi 127 m 2 , prosječna cijena po korisnoj površini iznosi 710 KM/m 2 , prosječna površina objekta sa zemljištem iznosi 965 m 2 , prosječna cijena po površini objekta sa zemljištem iznosi 188 KM/m 2 te prosječna cijena objekta sa zemljištem iznosi 87.570 KM. Najviša ostvarena cijena kuće u Federaciji BiH prometovana u 2022. godini je na području Općine Novo Sarajevo i njena ukupna cijena je iznosila 825.360 KM sa korisnom površinom od 500 m2 i ukupnom površinom parcele 1073 m2.

Tokom prošle godine najskuplji prometovani poslovni prostor - lokal koštao je 9.935 KM/m 2 u Općini Centar Sarajevo, a poslovni prostor – kancelarija 8.047 KM/m 2 u Općini Novo Sarajevo. Što se tiče garaža, najskuplje je garaža ili garažno mjesto u zgradi i iznosi 3.352 KM/m 2 na području Općine Centar Sarajevo.

Prosječna cijena poljoprivrednog zemljišta na nivou Federacije BiH iznosi 2,69 KM/m 2 .

Usporedbom broja pregleda podataka sa javnog uvida i ostvarenih kupoprodaja u istom vremenskom periodu došlo se do zaključka da je najmanji broj prometa ostvaren između januara i februara, a najmanji broj pregleda u martu. Nakon toga počinje da raste broj kupoprodaja do avgusta, dok interes javnosti za javnim uvidom Registra cijena nekretnina raste do oktobra.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zajedno sa Poreznom upravom FBiH i jedinicama lokalne samouprave će i dalje doprinositi transparentnosti tržišta nekretnina kroz javnu objavu podataka i izvještaja.

Kompletan Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2022. godinu može se pogledati pod rubrikom “Izvještaji”.


Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2021. godinu

01.07.2022 15:02

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN), a koji se realizira kroz implementaciju Švedskog donatorskog projekta "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini" – CILAP, u suradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH (PU FBiH) i jedinicama lokalne samouprave (JLS), izrađeno je Izvješće o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2021. godinu.

Registar cijena nekretnina je u službi pružanja odgovarajućih informacija sudionicima na tržištu nekretnina. Sustav je u vrijeme pisanja ovog Izvješća u upotrebi u 74 jedinice lokalne samouprave od ukupno 79, te u 73 porezne ispostave od ukupno 73 u Federaciji BiH.

Analiza je vršena na temelju registriranih ugovora za 2020. godinu, a detaljnije analize tržišnih aktivnosti prema vrstama nekretnina ovise o unosu podataka tijekom cijele 2021. godine, te obima tržišta za pojedine vrste nekretnina.

Ukupan broj kupoprodajnih ugovora registriranih u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine na području Federacije BiH iznosi 23 319, dok ostvarena vrijednost iz kupoprodajnih ugovora iznosi 1.485.042.159 KM. Od tog broja, 22 318 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 1.391.805.405 KM se odnosi na sekundarno tržište, dok se 998 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 93.236.754 KM KM odnosi na prve prodaje.

Ukupan broj nekretnina koje se nalaze u kupoprodajnim ugovorima registriranim u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine i evidentiranih od strane povjerenstva JLS za procjenu vrijednosti nekretnina je 35 640.

Na temelju podataka iz ugovora tri su dominantne kategorije nekretnina: građevinsko zemljište, stanovi i poljoprivredno zemljište. Po vrijednosti ugovora prevladavaju tržišta stanova, građevinskog zemljišta i kuća.

Sukladno raspoloživim podacima prosječna cijena stana na sekundarnom tržištu (stara gradnja) u Federaciji BiH iznosi 1.765 KM/m2. Najveći obim prometa stanova u 2021. godini registriran je u Novom Gradu Sarajevo, Novom Sarajevu, Centru Sarajevo, Tuzli, Ilidži, Zenici i Mostaru. Sukladno raspoloživim podacima za 2021. godinu u Federaciji BiH prosječna cijena stana veća je za 10% u odnosu na 2020. godinu.

Najviše prometovane cijene stanova u Federaciji BiH su na području općina Centar Sarajevo i Stari Grad Sarajevo, sa prosječnom cijenom od 2.550 KM/m2. Najviša ostvarena cijena stana u Federaciji BiH prometovanog u 2021. godini je na području općine Novi Grad Sarajevo i njegova ukupna cijena iznosila je 605.000 KM, a korisna površina tog stana je 155 m2.

Što se tiče prometovanih kuća dobivene su sljedeće prosječne vrijednosti: prosječna korisna površina objekta iznosi 119 m2, prosječna cijena po korisnoj površini iznosi 681 KM/m2, prosječna površina objekta sa zemljištem iznosi 992 m2, prosječna cijena po površini objekta sa zemljištem iznosi 182 KM/m2 te prosječna cijena objekta sa zemljištem iznosi 80.178 KM. Najviša ostvarena cijena kuće u Federaciji BiH prometovana u 2021. godini je na području Općine Neuma i njena ukupna cijena je iznosila 1.955.830 KM sa korisnom površinom od 270 m2 i ukupnom površinom parcele 310 m2.

Tijekom prošle godine najskuplji prometovani poslovni prostor - lokal koštao je 6.000 KM/m2 u Općini Stari Grad Sarajevo, a poslovni prostor – kancelarija 4.930 KM/m2 u Općini Centar Sarajevo. Što se tiče garaža, najskuplje je garaža ili garažno mjesto u zgradi i iznosi 3.175 KM/m2 na području Općine Novo Sarajevo.

Prosječna cijena poljoprivrednog zemljišta na nivou Federacije BiH iznosi 2,80 KM/m2.

Usporedbom broja pregleda podataka sa javnog uvida i ostvarenih kupoprodaja u istom vremenskom periodu došlo se do zaključka da je najmanji broj prometa ostvaren između siječnja i veljače kao i najmanji broj pregleda. Nakon toga počinje da raste broj kupoprodaja do kolovoza, dok interes javnosti ne opada za javnim uvidom Registra cijena nekretnina.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zajedno sa Poreznom upravom FBiH i jedinicama lokalne samouprave će i dalje doprinositi transparentnosti tržišta nekretnina kroz javnu objavu podataka i izvještaja.

Kompletan Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2021. godinu možete pogledati pod rubrikom “Izvještaji”.


Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2020. godinu

07.07.2021 11:35

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) koja se realizira kroz implementaciju Švedskog donatorskog projekta "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini" – CILAP, u suradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH i jedinicama lokalne samouprave izrađen je Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2019. godinu.

Registar cijena nekretnina, kako FGU, tako i PU FBiH i JLS u službi je pružanja odgovarajućih informacija sudionicima na tržištu nekretnina. Sistem je u vrijeme pisanja ovog Izvještaja u upotrebi u 74 jedinice lokalne samouprave od ukupno 79 i u 73 poreznih ispostava od ukupno 73 u Federaciji BiH.

Analiza je vršena na osnovu registriranih ugovora za 2020. godinu, a detaljnije analize tržišnih aktivnosti prema vrstama nekretnina ovise o unosu podataka tokom cijele 2020. godine, te obima tržišta za pojedine vrste nekretnina.

Ukupan broj kupoprodajnih ugovora registriran u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine na području Federacije BiH iznosi 15960, dok ostvarena vrijednost iz kupoprodajnih ugovora iznosi 970.238.730 KM. Od tog broja, 15175 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 874.991.271 KM se odnosi na sekundarno tržište, dok se 785 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 95.247.459 KM odnosi na prve prodaje.

Ukupan broj nekretnina koje se nalaze u kupoprodajnim ugovorima registriranim u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine i evidentiranih od strane komisija JLS za procjenu vrijednosti nekretnina je 18616.

Na osnovu podataka iz ugovora tri su dominantne kategorije nekretnina: poljoprivredno zemljište, stanovi i građevinsko zemljište. Po vrijednosti ugovora prevladavaju tržišta stanova, poslovnih nekretnina i građevinskog zemljišta.

U skladu sa raspoloživim podacima prosječna cijena stana na sekundarnom tržištu (stara gradnja) u Federaciji BiH iznosi 1.600 KM/m2. Najveći obim prometa stanova u 2020. godini registriran je u Novom Sarajevu, Novom Gradu Sarajevo, Tuzli, Centru Sarajevo, Zenici i Mostaru.

Najviše prometovane cijene stanova u Federaciji BiH su na području općina Centar Sarajevo i Stari Grad Sarajevo, sa prosječnom cijenom od 2.500 KM/m2. Najskuplji stan u Federaciji BiH prometovan u 2020. godini je na području općine Novo Sarajevo i njegova ukupna cijena je iznosila 900.000 KM, a cijena po m2 5.500 KM/m2.

Što se tiče prometovanih kuća dobivene su sljedeće prosječne vrijednosti: prosječna korisna površina objekta iznosi 112 m2, prosječna cijena po korisnoj površini objekta iznosi 648 KM/m2, prosječna površina objekta sa zemljištem iznosi 908 m2, prosječna cijena po površini objekta sa zemljištem iznosi 163 KM/m2, te prosječna ukupna cijena objekta sa zemljištem iznosi 70.356 KM. Cijena najskuplje kuće sa okućnicom u Federaciji BiH tokom 2020. godine iznosila je 500.000 KM na području Općine Stari Grad Sarajevo, korisne površine 120 m2 i 632 m2 ukupne površine zemljišta sa objektom.

Tokom prošle godine najskuplji prometovani poslovni prostor - lokal koštao je 9.397 KM/m2 u Općini Stari Grad Sarajevo, a poslovni prostor – kancelarija 6.321 KM/m2 također u Općini Stari Grad Sarajevo. Što se tiče garaža, najskuplje je garaža ili garažno mjesto u zgradi i iznosi 2.576 KM/m2 na području Općine Novo Sarajevo.

Prosječna cijena poljoprivrednog zemljišta na nivou Federacije BiH iznosi 2,5 KM/m2, minimalna cijena je ostvarena u Općini Glamoč i iznosi 0,2 KM/m2, a maksimalna u Gradu Mostaru i iznosi 11,1 KM/m2.

Usporedbom broja pregleda podataka sa javnog uvida u podatke Registra cijena nekretnina i ostvarenih kupoprodaja u istom vremenskom periodu došlo se do zaključka da je najmanje prometa ostvareno u periodu između ožujka i travnja, kao i najmanji broj pregleda. Nakon toga počinje da raste i broj pregleda i broj kupoprodaja tokom 2020. godine. Ovo su uzrokovale epidemiološke mjere i naredbe kriznog štaba Federacije BiH uslijed pandemije Covid-19 virusa, gdje ljudi nisu bili zainteresirani za kupovinu nekretnina, a samim tim nisu niti pregledali podatke registar cijena nekretnina. Nakon postepenog smanjenja epidemioloških mjera, opseg kupoprodaja je nastavio rasti i već sredinom lipnja dosegao je opseg kao prije pandemije.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zajedno sa Poreznom upravom FBiH i jedinicama lokalne samouprave će i dalje doprinositi transparentnosti tržišta nekretnina kroz javnu objavu podataka i izvještaja.

Kompletan Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2020. godinu može se pogledati pod rubrikom “Izvještaji”.


Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2019. godinu

04.05.2020 09:25

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) koja se realizira kroz implementaciju Švedskog donatorskog projekta "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini" – CILAP, u suradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH i jedinicama lokalne samouprave izrađen je Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2019. godinu.

Registar cijena nekretnina kako FGU, tako i PU FBiH i JLS u službi je pružanja odgovarajućih informacija sudionicima na tržištu nekretnina. Sustav je u vrijeme pisanja ovog Izvještaja u upotrebi u 72 jedinice lokalne samouprave od ukupno 79 i u 77 poreznih ispostava od ukupno 77 u Federaciji BiH.

Ukupan broj kupoprodajnih ugovora registriran u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, na području Federacije BiH iznosi 16 228, dok ostvarena vrijednost iz kupoprodajnih ugovora iznosi 992 246 415 KM.

Napominjemo da zbog postepenog uključivanja jedinica lokalne samouprave u toku cijele 2019. godine, vršena je analiza na osnovu registriranih ugovora za tu godinu, a detaljnije analize tržišnih aktivnosti prema vrstama nekretnina ovise o unosu podataka tokom cijele 2019. godine, te obima tržišta za pojedine vrste nekretnina.

Ukupan broj nekretnina koje se nalaze u kupoprodajnim ugovorima registriranim u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine i evidentiranih od strane komisija JLS za procjenu vrijednosti nekretnina je 18 082.

Na osnovu podataka iz ugovora, tri su dominantne kategorije nekretnina: poljoprivredno zemljište, stanovi i građevinsko zemljište. Po vrijednosti ugovora prevladavaju tržišta stanova, poslovnih nekretnina i kuće.

U skladu sa raspoloživim podacima prosječna cijena stana na sekundarnom tržištu (stara gradnja) u Federaciji BiH iznosi 1600 KM/m2. Najveći obim prometa stanova u 2019. godini registriran je u Novom Sarajevu, Centru Sarajevo, Tuzli, Zenici i Mostaru.

Najviše prometovane cijene stanova u Federaciji BiH su na području općina Centar Sarajevo, sa rasponom cijena od 1200 do 4800 KM/m2 i Stari Grad, sa rasponom cijena od 1150 do 5500 KM/m2. Najskuplji stan u Federaciji BiH prometovan u 2019. godini je na području općine Centar Sarajevo i njegova ukupna cijena je iznosila 750 000 KM.

Cijena najskuplje kuće sa okućnicom u Federaciji BiH tijekom 2019. godine iznosila je 1.212.614,60 KM na području Općine Neum, korisne površine 145 m2 i 560 m2 ukupne površine zemljišta saa objektom.

Tijekom prošle godine najskuplji prometovani poslovni prostor-lokal koštao je 12 000 KM/m2 u Općini Stari Grad Sarajevo, a poslovni prostor–kancelarija 16 300 KM/m2 u Općini Centar Sarajevo. Što se tiče garaža, najskuplje je prometovano garažno/parking mjesto na otvorenom i iznosi 3 040 KM/m2 na području Općine Centar.

Prosječna cijena poljoprivrednog zemljišta na nivou Federacije BiH iznosi 2,60 KM/m2, minimalna cijena je ostvarena u Općini Orašje i iznosi 0,11 KM/m2, a maksimalna u Gradu Bihaću i iznosi 13,0 KM/m2.

Usporedbom broja pregleda podataka sa javnog uvida u podatke Registra cijena nekretnina i ostvarenih kupoprodaja u istom vremenskom periodu došlo se do zaključka da je najviše prometa ostvareno u mjesecu aprilu/travnju, a najveći pregled podataka je ostvaren između marta/ožujka i aprila/travnja 2019. godine.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zajedno sa Poreznom upravom FBiH i jedinicama lokalne samouprave će i dalje doprinositi transparentnosti tržišta nekretnina kroz javnu objavu podataka i izvještaje.

Kompletan Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2019. godinu može se pogledati pod rubrikom “Izvještaji”.


Svečano pušten u rad portal „Javni uvid u Registar cijena nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine“

06.06.2018 09:25

Dana 5. juna 2018. godine je svečano u rad pušten portal „Javni uvid u Registar cijena nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine“. Cilj uspostave Registra cijena nekretnina, kao službene evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH je povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta, što je jedan od osnova za gospodarski razvoj i ulaganja, te budućeg pristupa Evropskoj Uniji.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gospodin Željko Obradović je otvorio svečanost i na samom početku istakao kako je ovo dobar projekat za stabiliziranje i transparentnost tržišta nekretnina u BiH. Istakao je da je od 2013. godine omogućen uvid u katastarske podatke u Federaciji BiH, od 2016. omogućen uvid u vlasničko stanje nekretnina u Federaciji BiH, a danas i javni uvid podatke o prometu nekretnina u Federaciji BiH. Bosna i Hercegovina je od danas u skupini evropskih zemalja koje imaju registar cijena, a konačan rezultat je masovna procjena nekretnina u BiH, naglasio je direktor Obradović.

Direktor Porezne uprave Federacije BiH gosp. Šerif Isović je rekao kako će ovaj projekat omogućiti transparentan uvid u sve promete nekretnina, što će uticati na realnije i pravednije utvrđivanje poreznih osnovica za obračun poreza na promet nekretnina te da će registar imati i uticaj na ujednačeniji rad općinskih komisija za procjenu nekretnina.

Gospođa Andja Zimić, direktorica CILAP projekta je izrazila zadovoljstvo postignutim rezultatima projekta, te odličnom saradnjom između direktnih projektnih partnera, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis prava (Lantmateriet), Federalne uprave za godetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Ambasador Kraljevine Švedske u BiH gospodin Anders Hagelberg je izrazio zadovoljstvo i ponos što ima priliku sudjelovati na otvaranju registra, i kazao kako su transparentne cijene od životne važnosti za funkcionalno tržište imovine. Kupci i prodavci ostvaruju dobit ako znaju cijene na tržištu i tako tržište postaje funkcionalnije, efikasnije i pravičnije.

U drugom dijelu svečanosti su predstavljena i iskustva iz Kraljevine Švedske, Slovenije i Federacije Bosne i Hercegovine glede Registra cijena nekretnina u izvedbi gosp. Hansa Söderbloma, Gosp. Dušana Mitrovića i gospođice Jelene Zelić.

Prije svečanog puštanja u rad portala „Javni uvid u Registar cijena nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine“, Federalna ministrica finansija gđa. Jelka Milićević se obratila prisutnima i naglasila kako ovaj registar vidi kao dobru osnovu za upravljanje finansijskim sredstvima iz Budžeta, naročito na osnovu socijalnih davanja.

Premijer Federacije BiH gospodin Fadil Novalić je na kraju i svečano pustio u rad portal "Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina u FBiH" i istakao da je ovaj projekat jedan od osnova za gospodarski razvoj i ulaganja te budući pristup Evropskoj uniji!

Korisnička dokumentacija funkcionalnosti internet stranice za registar cijena nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine (RCN FBIH)

Ovo uputstvo može se koristiti i primjeniti na svim uređajima koji podržavaju web browser-e (internet pretraživače) kao što su Chrome, Microsoft Edge, Mozzila Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, itd..

Kako bi se pristupilo internet stranici potrebno je uraditi sljedeće korake:

 1. Upaliti jedan od navedenih web browser-a (u nastavku fotografije pomenutih internet pretraživača)

 1. Ukucati sljedeću web adresu https://www.katastar.ba/rcn/preglednik/

Nakon što su završeni navedeni koraci, otvara se web stranica REGISTRA CIJENA NEKRETNINA FBiH sa svojim opcijama koje služe za pretragu nekretnina (u nastavku prikaz prilogu fotografija web stranice).

Uputstvo za korištenje opcija na web stranici REGISTRA CIJENA NEKRETNINA FBiH:

Nakon što se učita mapa Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu lakšeg korištenja u gornjem lijevom uglu postoje dugmad koja se koriste za zumiranje i odzumiranje mape.

U donjem desnom uglu se nalazi "Info" rubrika, koja raspolaže sa podacima ažurnosti podataka te brojem transakcija.

Sa lijeve strane se nalazi rubrika za pretragu nekretnina sa sljedećim opcijama:

 • GRAD/OPĆINA

 • VRSTA NEKRETNINE

 • VREMENSKI PERIOD

 • RASPON CIJENA

 1. Grad/Općina - klikom miša na ovo polje, otvara se padajuća lista sa svim gradovima u Federaciji BiH poredani abecednim redom.

 1. Vrsta nekretnina – klikom miša na ovo polje, otvara se padajuća lista svih vrsta nekretnina koje su razvrstane u sljedeće kategorije:

  • Stanovi

  • Građevinsko zemljište

  • Ostali objekti

  • Poljoprivredni objekti

  • Stambeni objekti

  • Stambeno-poslovni objekti

  • Poslovni objekti i posebni dijelovi objekata

  • Šume

  • Poljoprivredno zemljište

  • Ostalo zemljište

  • Garaže, garažni prostor i parking

  • Industrijski objekti

 1. Vremenski period – u slučaju da je potrebna pretraga navedene nekretnine u određenom razdoblju, u prvo polje je potrebno ukucati početni datum u formatu dd.mm.gggg ili putem odabira godine, mjeseca i datuma. Na isti način se ukucava ili bira krajnji datum;

 1. Raspon cijena – u prvo polje se ukucava najniža cijena dok se u drugo ukucava najviša cijena koja je predmet interesovanja;

Nakon ukucavanja gore navedenih parametara klikom na dugme PRIKAŽI na mapi će se prikazati svi željeni objekti u određenom periodu i rasponu cijena.

Korištenje i navigiranje mapom je napravljeno da bude jednostavno i intuitivno. Za pomjeranje mape u određenom smjeru potrebno je samo kliknuti na mapu i kursorom pomjeriti u željenom smjeru. Dupli klik na određeno mjesto će zumirati mapu na polju.

Postoje 2 tipa simbola na mapi koji prikazuju gustoću nekretnina na određenom lokalitetu:

 • Tamna narandžasta (veliki simbol) 26 – preko;

 • Svijetla narandžasta (mali simbol) 1 – 25;

Gore navedeni simboli su napravljeni u svrhu lakšeg prikazivanja nekretnina u sklopu mape na određenom lokalitetu. Zumiranjem na jedan od gore navedenih simbola razgranat će navedeni simbol na više manjih simbola. Dodatnim zumiranjem lokacije će biti prikazane nekretnine. Klikom na jednu od nekretnina se otvara novi prozor sa detaljima o nekretnini:

Za povratak na mapu potrebno je kliknuti dugme “Zatvori” ili pritisnuti simbol “X” u gornjem desnom uglu novootvorenog prozora.


Dobrodošli na JAVNI UVID U PODATKE Registra cijena nekretnina Federacije BiH

Osnovni cilj javnog uvida u podatke Registra cijena nekretnina Federacije BiH kao zvanične i dostupne evidencije o tržištu nekretnina u Federaciji BiH je povećanje transparentnosti tržišta nekretnina.

Cilj uspostavljanja i vođenja Registra cijena nekretnina je plansko praćenje cijena i analiza tržišta nekretnina, a javnog uvida da svim sudionicima i investitorima na tržištu nekretnina u Federaciji BiH pruži lako dostupne podatke o ostvarenim cijenama i drugim karakteristikama nekretnina na različitim lokacijama i vremenskim razdobljima.

Za potrebe transparentnosti i povećanja sigurnosti tržišta nekretnina slobodan je uvid u sljedeće podatke Registra cijena nekretnina:

 • vrsta i podvrsta nekretnine u prometu;
 • približna lokacija prometovane nekretnine;
 • datum zaključenja ugovora o prodaji nekretnina;
 • površina nekretnine u prometu;
 • ukupna cijena prometovanih nekretnina iz predmetnog ugovora;
 • informacija da li je za predmetni ugovor bilo više nekretnina i koje vrste;

Javni uvid u podatake Registra cijena nekretnina dostupan je od 5. lipnja 2018. godine, i osigurava informiranje javnosti o cijenama prometovanih nekretnina i nije namijenjen za profesionalno zaključivanje o tržištu nekretnina.

Javna prezentacija podataka Registra cijena nekretnina Federacije BiH je rezultat suradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Federalnog ministarstva financija i Porezne uprave Federacije BiH te jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH u realizaciji aktivnosti CILAP projekta. Projekt "Izgradnja kapaciteta za unaprijeđenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini" - CILAP, je dugoročni projekat čija je svrha izgradnja kapaciteta i prenos znanja a sve u cilju povećanja efikasnosti i pouzdanosti procesa zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini.

Kroz realizaciju aktivnosti 3. komponente CILAP projekta, tijekom 2016. i 2017. godine izvršen je razvoj IT sustava Registra cijena nekretnina Federacije BiH. S obzirom na važeće zakonske i institucionalne okvire sustav je razvijen u bliskoj suradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH, čiji su službenici interni korisnici sustava zajedno sa povjerenstvima za procjenu vrijednosti nekretnina ispred jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

U sustav Registra cijena nekretnina do sada su uključene 63 zainteresirane jedinice lokalne samouprave i sve porezne ispostave u Federaciji BiH.

Nadamo se da će naš trud na uspostavi Registra cijena nekretnina, a koji nosi niz koristi za organe vlasti svih nivoa u FBiH, ali i za same građane biti prepoznat u Federaciji BiH.

Preglednik podataka Registra cijena nekretnina Federacije BiH možete pokrenuti sa svojeg računara, tableta, mobilnog ili drugog uređaja klikom na PREGLEDNIK, a sadržaj je prilagođen svim trenutno dostupnim platformama uređaja.

S poštovanjem,
Direktor Željko Obradović